pogon

Zaštita podataka

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka
(usklađeno sa GDPR (EU) 2016/679)

Opće odredbe

1. Ovi opći uvjeti zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Opći uvjeti zaštite osobnih podataka) odnose se na osobne podatke koji se nalaze, i koji su korištenjem  internetskih stranica www.spectra-media.hr i svih njezinih poddomena, kao i prodajnih mjesta pružanja usluga društva SPECTRA - MEDIA d.o.o. za privatnu zaštitu, proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 20342948082, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080037070, obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka, društva SPECTRA - MEDIA d.o.o. za privatnu zaštitu, proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 20342948082 (dalje u tekstu: " SPECTRA - MEDIA d.o.o."), od Vas kao ispitanika.

SPECTRA - MEDIA d.o.o., kao pružatelj usluga stranica www.spectra-media.hr, te kao državni koncesionar za recikliranje električnog i elektroničkog otpada, te kao pružatelj usluga skupljanja, oporabe i zbrinjavanje otpada, tehničko ispitivanje i analize, proizvodnje ostalih strojeva za osobne namjene, usluge informacijskog društva, djelatnost druge obrade otpada, djelatnost oporabe otpada, djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, djelatnost prijevoza otpada, djelatnost sakupljanja otpada, djelatnost trgovanja otpadom, djelatnost zbrinjavanja otpada, gospodarenje otpadom, djelatnost ispitivanja i analize otpada, proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa, proizvodnja aparata za kućanstvo, proizvodnja uredskih strojeva i računala, proizvodnja električnih strojeva i aparata, prijevoz robe (tereta) cestom, računalne i srodne aktivnosti, promidžba (reklama i propaganda), zastupanje stranih tvrtki, građenje, nadzor i projektiranje, kupnja i prodaja robe, usluge trgovačkog posredovanja u zemlji i inozemstvu, cestovni prijevoz robe, međunarodni prijevoz robe, iznajmljivanje plovnih objekata za odmor i rekreaciju (charter, crusing i sl.), privatna zaštita, ugradnja i održavanje rashladnih i klima uređaja, posredovanje u prometu nekretnina, poslovanje nekretninama, kao i drugih registriranih djelatnosti, predan je zaštiti Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka. Molimo vas, pročitajte ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo od Vas i kako koristimo te podatke.

2. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu gdpr@spectra-media.hr .

3. Pažljivo pročitajte ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem Vaših osobnih podataka putem stranica i označavanjem Vašeg pristanka na ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka putem stranica, kao i korištenjem usluga koje SPECTRA - MEDIA d.o.o. pruža, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa ovim općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te dajete svoj pristanak na prikupljanje osobnih podataka ili putem web kontakta ili putem obrasca koji ćete ispuniti prilikom korištenja usluga društva SPECTRA - MEDIA d.o.o., sve u skladu sa ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka.

4. Ukoliko se ne slažete s ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, napustite te ne pristupajte i ne koristite stranice, te nemojte koristiti usluge koje pruža SPECTRA - MEDIA d.o.o.

5. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti korištenja internet stranica koji su dostupni ovdje.

 

Promjene Općih uvjeta zaštite osobnih podataka

6. SPECTRA - MEDIA d.o.o. može izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na stranicama. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah nakon njihove objave na stranicama.

7. Kao ispitanik odgovorni ste i obvezni prije svakog davanja vaših osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na stranicama.

 

Osobni podaci koji se obrađuju i uporaba osobnih podataka

8. SPECTRA - MEDIA d.o.o. prikuplja samo osobne podatke koji su bitni za postizanje svrhe prikupljanja iz točke 10. ovih Općih uvjeta i u opsegu nužnom za postizanje navedene svrhe prikupljanja.

9. SPECTRA - MEDIA d.o.o. na prodajnim mjestima, u e-mail korespondenciji i na stranicama prikuplja slijedeće osobne podatke o ispitanicima: ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj, biometrijske podatke zaprimljene putem sustava videonadzora, podatke o zakonskim zastupnicima trgovačkih društava/udruga (ime prezime, adresa, OIB), geografske podatke (GPS podatak), a broj telefona (privatan i/ili poslovan), e-mail adresu, podatke o načinu korištenja stranica, Internet provideru.

10. SPECTRA - MEDIA d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke iz čl.10 Općih uvjeta, precizno; ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj, radi stvaranja baze podataka svojih korisnika, radi izdavanja računa odnosno radi računovodstvenih zakonskih obveza, radi ispunjavanja Obrasca EE1 (potvrde o primopredaji EE otpada u kućanstvu); geografske podatke (kao što su GPS koordinate) radi zaštite imovine društva SPECTRA - MEDIA d.o.o.; podatke zaprimljene putem sustava videonadzora radi zaštite imovine društva, te zaštite i sigurnosti klijenata i zaposlenika; podatke o zakonskim zastupnicima trgovačkih društava/udruga (ime prezime, adresa, OIB) u svrhu sklapanja ugovora sa trgovačkim društvima/udrugama, te u svrhu evidencije tih ugovora i računovodstvenih obveza, a broj telefona (privatan i/ili poslovan), e-mail adresu prikuplja i koristi radi eventualnog stupanja u kontakt sa ispitanicima prije i za vrijeme korištenja usluga; podatke o načinu korištenja stranica, Internet provideru kako bi pružali svoje usluge kvalitetnije, preciznije i osobnije, analizirali kvalitetu sadržaja na web stranicama te kako bi poboljšali stranice i njegove sadržaje dodatno usmjerili i prilagodili publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom.

Pristup web stranici www.spectra-media.hr je slobodan i ne traži se registracija. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za vaše sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

11. SPECTRA - MEDIA d.o.o. se obvezuje prikupljene osobne podatke obrađivati pošteno i zakonito u svrhe navedene u točci 10. ovih Općih uvjeta i iste će po potrebi obrađivati isključivo u svrhe koje su podudarne sa svrhom prikupljanja.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka, postupak u slučaju povrede

12. Podatci o službeniku za zaštitu podataka su javno objavljeni na web stranicama društva SPECTRA - MEDIA d.o.o.

13. U slučaju povrede osobnih podataka voditelj obrade će bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi izvijestiti nadzorno tijelo (Agenciju za zaštitu osobnih podataka) i samog ispitanika o povredi, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Ako izvješćivanje ne bude učinjeno unutar 72 sata, biti će popraćeno razlozima za kašnjenje.

Povredama se smatraju prouzročiti fizička, materijalna ili nematerijalna šteta pojedincu, kao što su gubitak nadzora nad osobnim podacima ili ograničavanje njihovih prava, diskriminacija, krađa identiteta ili prijevara, financijski gubici, neovlašteni obrnuti postupak pseudonimizacije, šteta za ugled, gubitak povjerljivosti osobnih podataka zaštićenih poslovnom tajnom ili bilo koju drugu ekonomsku ili društvenu štetu za dotičnog pojedinca.

Voditelj obrade nije dužan obavijestiti nadzorno tijelo ako može dokazati, u skladu s načelom odgovornosti, da povreda osobnih podataka vjerojatno neće prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

 

Davanje osobnih podataka

14. Davanjem Vaših osobnih podataka temeljem ovih Općih uvjeta zaštite osobnih podataka, obavještavate se kako takve osobne podatke dajemo na korištenje trećim osobama radi izvršavanja naših zakonskih prav i obveza i to: porezne prijave, naplate dugovanja i drugih ovršnih postupka, za potrebe inspekcijskih nadzora.

15. Obavještavaju se ispitanici da SPECTRA - MEDIA d.o.o. ima legitiman interes i zakonsku obvezu dostaviti njihove osobne podatke nadležnim tijelima u svezi počinjenih prometnih/parkirnih prekršaja/kaznenog dijela.

16. Bilo kakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dopune i ispravci osobnih podataka, pravo na zaborav

17. SPECTRA - MEDIA d.o.o. smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati da su njegovi osobni podaci točni, potpuni i ažurni. Ukoliko smatrate da su Vaši osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem e-mail poruke na gdpr@spectra-media.hr , te zatražite odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

18. Preporučamo vam da što prije nadopunite Vaše osobne podatke kad se oni promjene. Možete zatražiti brisanje ili uklanjanje Vaših informacija.

19. Ispitanik ima pravo zatražiti voditelja obrade pristup osobnim podatcima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.

 

Zaštita podataka

20. SPECTRA - MEDIA d.o.o. zaštitu podataka uzima ozbiljno i poduzela je razne mjere opreza kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Ispitanikove osobne identifikacijske informacije se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga, kako bi osigurali da su ispitanikovi osobni podaci sigurni.

21. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te SPECTRA - MEDIA d.o.o. ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa stranica te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.

22. Također, obavještavaju se ispitanici da SPECTRA - MEDIA d.o.o. čuva osobne podatke u materijalnom obliku u arhivi koji se nalazi u prostorijama društva, da je isto zaštićeno na način da istima mogu pristupiti samo odabrane osobe, te da su iste zaštićene od vanjskih utjecaja.

 

Povjerljivost podataka trećih osoba

23. Ovi opći uvjeti zaštite osobnih podataka se odnose samo na uporabu i korištenje podataka koje SPECTRA - MEDIA d.o.o. prikuplja od  ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem stranica imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. Ako se prebacite na bilo koju takvu stranicu, preporučamo korisniku da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. SPECTRA - MEDIA d.o.o. nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

 

Ograničenje odgovornosti

24. Iako SPECTRA - MEDIA d.o.o. poduzima sve dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti. Do najveće mjere dopuštene zakonom isključuje se odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka. Budući da SPECTRA - MEDIA d.o.o. nema kontrolu nad osobnim podacima koje ispitanici dostavljaju prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključuje se odgovornost za štetu koja može nastati ispitaniku ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka na taj način.

 

Ostali podaci

25. Za analizu svojih stranica koristimo software za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje stranica te time stječemo dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. cookies. Cookies su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja stranica. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika pri ponovnom posjetu stranici. To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Cookies se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na browseru, i odbiti ili izbrisati, ali to međutim može dovesti do nemogućnosti korištenja u potpunosti nekih funkcija naših stranica. Navedeni software osim toga prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem ovih stranica dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ovih stranica.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:  
Dijana Tihić, Gradiščanska 20, Zagreb,
gdpr@spectra-media.hr

 

 

ee-otpad letak