DRŽAVNI KONCESIONAR ZA RECIKLIRANJE ELEKTRIČNOG I ELEKTRONIČKOG OTPADA

Električni i elektronički otpad

Električni i elektronički uređaji i oprema (EE oprema) predstavljaju sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima, kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje, te je namijenjena korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju.

Kada posjednik električnog ili elektroničkog uređaja odluči isti odbaciti, bilo zbog kvara ili zamjene za novi, bolji uređaj, tada taj uređaj postaje električni odnosno elektronički otpad (EE otpad).

Sakupljanje EE otpada

Obzirom da je EE otpad klasificiran kao opasni otpad, on se iz kućanstava i gospodarstva mora sakupljati i odvoziti odvojeno od ostalog otpada.

Građani mogu naručiti besplatan odvoz svih vrsta EE otpada na cijelom području Republike Hrvatske na nekoliko načina:

  • pozivom na besplatni telefon 0800 444 110 (od 8-16 sati)
  • preko SMS-a na broj 098 444 110
  • unosom naloga na web stranici www.eeotpad.com
  • putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com

Građani mogu EE otpad i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište
reciklažna dvorišta - sabirni centri

ee-otpad letak